Klasifikace zahradních kosatců.


Potřeba klasifikace zahradních kosatců souvisí s rozvojem jejich šlechtění. Zahradní třídění obvykle vychází z fenotypu rostliny.

Základním znakem pro třídění kosatců je přítomnost nebo absence vousů na spodních petálech. Ty jsou seskupeny v útvaru, který může podle fantazie připomínat cokoliv. Někomu elegantně upravenou bradku, někomu kartáček. Není podstatné, jak tomu útvaru budeme říkat, musíme vycházet z toho, že tento útvar je tvořen z vousů. Proto je možné nazývat tyto kosatce jako 'vousaté' nebo 'bezvousé', případně 'bradaté' nebo 'bezbradkové', 'holobradé'. Slovo bradaté zní dost starobyle, asi proto, že je historicky dlouho používané.


Aktuální mezinárodní klasifikace zahradních kosatců

Mezinárodní instituce International Society for Horticultural Science (ISHS) jmenuje autority pro registraci nových kultivarů květin (Internationa Cultivar Registration Authorities). Pro registrace oddenkových kosatců určili 'Americkou kosatcovou společnost' (dále jen AIS) a pro cibulkové kosatce holandskou 'Královské sdružení pěstitelů cibulovin' (K.A.V.B.).


Aby bylo možné nové kultivary třídit, stanovila pro potřeby registrace AIS následující klasifikaci zahradních kosatců:


Bradaté, vousaté kosatce (bearded):

miniaturní nízké kosatce - MDB (Miniature Dwarf Bearded);
základní nízké kosatce - SDB (Standard Dwarf Bearded);
prostřední bradaté kosatce IB (Intermediate Bearded);
miniaturní (drobnokvěté) vysoké kosatce - MTB (Miniature Tall Bearded);
obrubové kosatce - BB (Border Bearded);
vysoké bradaté kosatce - TB (Tall Bearded);
arily a aril hybridy - AR (Aril) a AB (Aril Bred).

Bezbradkové, holobradé kosatce (beardless):

sibiřské kosatce - SIB (Siberian);
spurie - SPU (Spuria);
japonské kosatce - JI (Japanese);
luisiánské kosatce - LA (Louisiana);
kalifornské kosatce - CA (Californicae);

Botanické kosatce - SPEC (Species);
Mezidruhoví kříženci - SPEC-X (Species hybrids).

 

(Představitelé jednotlivých skupin u nás pěstovaných zahradních kosatců si lze prohlédnout podrobněji.)


Fenotypové znaky jednotlivých skupin zahradních oddenkových kosatců:

A) Bradaté, vousaté kosatce.

Vzhledem k vzájemné prokříženosti bradatých kosatců je třeba upozornit na fenotypové znaky, které jsou pro rozdělení do skupin charakteristické. Není to velikost květů, ale výška a doba kvetení:

MDB - miniaturní nízké bradaté kosatce
Bradaté kosatce nižší než 20 cm. První kultivary této skupiny vznikly křížením kosatců SDB a I. pumila. Díky tomu byly sterilní. Lodyhy neměly rozvětvené, mnohdy jen s jedním květem.. Současné odrůdy jsou potomky křížení SDB kosatců, které fenotypově odpovídají skupině MDB nebo jsou to kříženci fertilních MDB kultivarů. Ty mívají boční větev a více květů. Květy jsou 4 až 7,5 cm široké, kvetou nejraněji ze všech bradatých kosatců (obvykle koncem dubna).

SDB - základní nízké bradaté kosatce
Rostliny 21 až 40 cm vysoké; květy 5 až 10 cm široké; lodyhy rozvětvené nebo nerozvětvené; obvykle se dvěmi nebo více terminálními puky; listy zásadně vzpřímené, ne delší než květní stonek; období kvetení po vrcholu kvetení MDB kosatců. První kultivary vznikly křížením TB kosatců s I.pumila. Naštěstí byly fertilní, takže dalším vzájemným křížením se tato rodina rychle rozrůstá. Jejich barevné typy jsou velice pestré. Najdeme zde mnoho kreseb na falech (spodních okvětních lístcích), které u TB kosatců nenajdeme.

IB - prostřední bradaté kosatce
Rostliny jsou 41 až 70 cm vysoké, lodyhy pevné, větvené a vztyčené nad vzpřímenými listy; květy široké 9 až 12,5 cm; doba kvetení mezi SDB a TB kosatci. Nejvíce kultivarů pochází z křížení TB X SDB nebo obráceně. Patří zde však i potomci jiných rodičů, kteří odpovídají fenotypovým parametrům pro tuto skupinu. Kosatce této skupiny vytvářejí mnoho lodyh a bohatě kvetou. Díky svým proporcím jsou vhodné k řezu. Bohužel jsou většinou sterilní.

MTB - miniaturní vysoké bradaté kosatce
Rostliny 41 až 63 cm vysoké, květy ne více než 15 cm v průměru, optimální výška 53-56 cm je preferovaná více než extrémní hodnoty 41 nebo 63 cm. Šířka stonku bývá 3 – 5 mm pod květem a kolem 16 mm v základně. Obvykle kvetou před TB nebo s němi. Doprovází je příjemná vůně. Kultivary jsou většinou diploidní. Ty do jejichž vzniku se zapojil Iris aphylla, však bývají rovněž tetraploidní. MTB kosatce mají něžné květy na bohatě větvených lodyhách. I když rostou dobře, u nás mají pěstitelé trochu jiný vkus, zaměřený na velké květy, proto nejsou příliš pěstovány. Kosatce této skupiny jsou k řezu a aranžování nejvhodnější. Říká se jim proto rovněž „stolní kosatce“.

BB - obrubové bradaté kosatce
Květní lodyhy jsou 41 – 70 cm vysoké s květy v průměru 10 – 13 cm širokými na pevných, vzpřímených, větvených lodyhách. Listy jsou kratší než květní stvoly, velikosti květu je proporcionálně menší k výšce lodyhy než u TB kosatců. Kvetou spolu s TB kosatci. Kultivary vznikají při křížení na TB kosatce. Když potomek nesplní požadavek výšky nad 70 cm bývá klasifikován jako BB kosatec.

TB - vysoké bradaté kosatce
Jsou z bradatých kosatců nejvyšší, jsou vyšší než 70 cm, většinou téměř 1 m. Většina kultivarů kvete později než ostatní bradaté kosatce. Je to nejznámější skupina bradatých kosatců. Jsou bohatě větvené a s velkými květy. Dobu kvetení ovlivňuje teplota na jaře. Obvykle kvetou od poloviny května do poloviny června.

B) Arily.

Arily jsou na okraji skupiny bradatých kosatců, protože jejich vousy jsou relativně řídké a už nevytvářejí tak kompaktní bradku, která je pro bradaté kosatce charakteristická.
Jejich rodiče pocházejí ze stepních, často aridních, mnohdy klimaticky extrémních, oblastí Asie. Mají zvláštní límečky na špičkách semen, které jsou pro ně typické, a které jim daly jméno – aril. Protože se obtížně pěstují, věnuje se jim jenom úzký okruh specialistů. Po odkvětu, kdy ztrácejí listy, vyžadují absolutní sucho a začínají rašit na podzim v říjnu. Tyto podmínky je jim třeba vytvořit, aby přežily.
Arilbred kosatce jsou hybridy mezi arily a bradatými kosatci ostatních skupin. Pěstují se snadněji, zejména ty, kde je alespoň 50 % krve bradatých kosatců. Ty se dají pěstovat i v našich klimatických podmínkách.
Často se setkáváme se zkratkami, které je vhodné dále vysvětlit:

Arily (A, AR)
a) Oncocykly (zkratka O nebo OH): Botanické druhy nebo hybridy zahrnující pouze oncocykly.
b) Regalia (zkratka R nebo RH): Botanické druhy nebo hybridy zahrnující pouze regalie.
c) Regaliocykly (zkratka RC): Hybridy zahrnující regalie a oncocykly, kde převládají regalie.
d) Oncogelie (OG): Hybridy oncocyklů a regalií, kde převládají oncocykly.


Arilbred kosatce (AB)
a) Oncobred (OB): Hybridy pouze oncocyklů a ostatních bradatých kosatců.
b) Regaliabred (RB): Hybridy z křížení regalií a ostatních bradatých kosatců.
c) Oncogeliabred (OGB): Hybridy zahrnující oncocykly, regalie a další bradaté kosatce.

Jiné podskupiny jako Aril-med (např. z křížení arilů X SDB), které se někde uvádějí, nejsou zavedeny, protože to pro zahradní klasifikaci těchto kosatců není podstatné.


C) Bezbradkové, holobradé kosatce.

Jedná se o skupinu kosatců, které se po dlouhé době nezájmu stávají důležitými květinami pro sadovnické využití, do trvalkových záhonů nebo do přírodních partií.

SIB – sibiřské kosatce
Vzhledem k tomu, že Iris sibirica patří mezi 8 botanických druhů, které jsou v České republice doma, rostou kultivary této skupiny u nás dobře. Kultivary většinou pocházejí z křížení Iris sibirica X Iris sanguinea. Je to velice variabilní skupina kosatců. Jen podle jejich výšky, zde můžeme najít kosatce od 30 do 100 cm, výjimečně i mimo tyto limity.
Další zajímavosti je, že se k nim řadí podskupina pocházející z Asie (subserie Chrysographes), označovaná jako Sino-sibirica, která má jiný počet chromozomů a poněkud jinou kresbu květů (tmavý základ doplněný různými skvrnami a cákanci). Skupina sibiřských kosatců euroasijské provenience je dnes prošlechtěna do mnoha zajímavých barev, doplněných kontrastními signály nebo kresbou. Díky zajímavému olistění je tato rostlina významnou zahradní a parkovou květinou.

SPU- spurie
Spurie patří k nejvyšším zahradním kosatcům. Mohou dorůstat 90 až 160 cm. Kvetou po TB kosatcích, ale vrchol jejich kvetení je před vrcholem kvetení JI kosatců. V našich podmínkách začínají obvykle měsíc po TB kosatcích, v polovině června. Z botanických druhů je u nás nejčastěji pěstovaný Iris orientalis. Květy nových kultivarů nelze přehlédnout, jsou barevně velice pestře kombinované.

JI - Japonské kosatce
Japonské kosatce jsou v Japonsku v kultuře již téměř 500 let. Kultivary byly získány výběrem z variet Iris ensata, které následným křížením daly vzniknout mnoha barevným typům, doplněným zajímavými kresbami. Kvetou později než ostatní skupiny kosatců. Jedná se o typicky zahradní květinu, kde nezáleží jen na květu, ale na celkové prezentaci rostliny na zahradě. Potřebují více vody (alespoň 30 mm srážek za týden). Jejich pěstování není zas tak složité, jak se někdy v literatuře traduje. Dostatek vody, kyselý substrát a dobrá výživa jsou však nezbytné. Po zakořenění jsou docela mrazuvzdorné.

LA – louisianské kosatce
Jsou to kosatce z bažinaté oblasti státu Louisiana. Jejich rodiče jsou ze sekce Hexagonae. Nádherné jsou zejména australské kultivary. Je škoda, že hybridy z této skupiny u nás jen výjimečně přežívají zimu. Dobře ale rostou hybridy Iris fulva, které přežijí i naši zimu. Doufejme, že se podaří vyšlechtit další kultivary, které toho budou schopny. V současnosti se pěstují i na britských ostrovech (díky vlivu Golfského proudu) nebo ve vlhčích lokalitách států jižní Evropy. Tvrdí se, že mezi těmito kosatci se daří šlechtit kosatce s barvou nejbližší pravé červené.

CA – kalifornské kosatce
Další skupina kosatců, která se u nás pěstuje obtížně, proto ji pěstují jenom specialisté a i tak přežívají jenom krátkodobě. Rodiče této skupiny kosatců pocházejí z amerického pobřeží Pacifiku. Taky jsou označovány jako Pacific Coast Nativ Irises (divoké kosatce pacifického pobřeží) nebo Pacific Coast Irises (kosatce pacifického pobřeží). Jejich přínosem je zajímavá kresba oka a signálů.
Tyto kosatce se používají pro křížení se sibiřskými kosatci podskupiny sino-sibirika (viz dále kategorie SPEC-X). Jejich mezidruhoví kříženci u nás rostou lépe než CA kosatce.

D) Botanické druhy.

Podobně jako kultivary ze skupin bezbradkových zahradních kosatců, se pěstují rovněž přírodní botanické druhy, jejich variety nebo hybridy botanických druhů. Mnohé z nich jsou rodičovské rostliny, které se podílely na vzniku výše uvedených skupin bezbradkových zahradních kosatců.

SPEC – odrůdy botanických kosatců
Druhy botanických kosatců jsou přesně klasifikovány různými botanickými klíči. Vyskytují se často v mnoha varietách. Z nich vyselektované variety jsou registrovány jako nové odrůdy.

SPEC–X – hybridy botanických kosatců.
Často se jedná o křížení druhů z různých sekcí, sérií nebo podsérií (z hlediska botanické klasifikace kosatců). Pro jejich označení se obvykle používají umělá slova, vzniklá složením názvů rodičovských rostlin např.:

sibiřské kosatce X kalifornské = ‚calsibe‘, sibiřské kosatce X I.setosa = ‚sibtosa‘ nebo I. pseudacorus X I. ensata = ‚pseudata‘ apod.

Dokud nebude definována případná další zahradní skupina kosatců, všechny takové kultivary se budou řadit mezi SPEC-X. To se týká zejména bezvousých kosatců. Vousaté kosatce jsou již řazeny do definovaných skupin. Např. kříženci Iris palida X Iris variegata, které někdo označuje ‚palvar‘, byly již před mnoha lety zařazeny do skupiny MTB.

Mezidruhoví kříženci jsou stále ve vývoji a člověk se snaží bourat bariéry, které příroda vytvořila. Zde nelze najít šablony, podle kterých by se dalo říci, co je zahradní kosatec a co je divoký kosatec.
Asi by mělo platit, že vše co se pěstuje na zahradě, je zahradní květina.

Závěrem:

Zahradní klasifikace vnáší do tisíců odrůd zahradních kosatců přehledný systém, který umožňuje poznat potřeby jednotlivých kosatců a návod jak je použít na zahradě. Zjednodušuje pohled na kosatce jako zahradní rostliny.


(Viz články, které byly publikované v časopisech Zahrádkář nebo Zahradnictví:)